Hits: 14

Algemene voorwaarden

DIGITAL EAST WEST

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (“Opdrachtgever”). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.
Zij zijn ook beschikbaar op http://www.digitaleastwest.com.

2. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zo- veel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs

1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstan- digheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

       3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

           1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
           2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
           3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
           4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

       4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.
           Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

           1. 15% over de eerste €2500;
           2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
           3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000; 4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000; 5. 0,5% over het overige deel.

          

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn

1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stel- len, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.

2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde per- soon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakman- schap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk hee goedgekeurd.

4. Opdrachtgever zorgt dat hij jdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.

5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uit- voering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdracht- nemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 9 - Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen par jen dat in onderling overleg doen.

2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding

1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn
    verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen par jen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 - Tussen tijdse opzegging

1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussen jds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de over- dracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling ver- plicht) in een van de volgende gevallen:

 1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

 2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

 3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

 5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 - Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoe zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 14 dagen dan mogen allebei de par jen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

       3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waar- de hee,
           mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blij eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.

3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geen Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 14 - Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 15 - Onderzoek

1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werk- zaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwan teit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die par jen zijn overeengekomen.

2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen der g dagen na levering schri elijk aan Opdracht- nemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij 42 dagen na ontdekking daarvan schri elijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek beva en.

Artikel 16 - Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen twee maanden na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op jd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdracht- gever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot maximaal 2000.

 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 - Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uit- voering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, a eeldingen, tekenin- gen, programmatuur, crea es en de hierop betrekking hebbende informa e. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 21 - Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke verplicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.